Alternativní cesty ve vzdělávání dětí

Takové školy jsou nazývány alternativními, jelikož ve výuce využívají alternativní způsoby a principy. Ty však nemusejí nutně být záležitostí posledních desetiletí. Některé školy naopak čerpají z již dříve nabytých zkušeností a poznatků o vývoji dítěte, které se stále rozšiřují. Specifické jsou pro tyto školy výukové metody a organizační formy. Typický je individuální přístup ke každému dítěti. Dítě […]

Takové školy jsou nazývány alternativními, jelikož ve výuce využívají alternativní způsoby a principy. Ty však nemusejí nutně být záležitostí posledních desetiletí. Některé školy naopak čerpají z již dříve nabytých zkušeností a poznatků o vývoji dítěte, které se stále rozšiřují. Specifické jsou pro tyto školy výukové metody a organizační formy. Typický je individuální přístup ke každému dítěti. Dítě mnohdy samo rozhoduje co, jak a kdy se bude učit a s vyučujícím se dohodne na plánu výuky.
 
·         Mezi takové se řadí například Montessori školy. Jejich zakladatelkou je Marie Montessori, která čerpala ze své profese lékařky a pedagožky. Hlavní zásadou vzdělávání je respektování vývoje dítěte a uzpůsobení vzdělávání jeho aktuálnímu vývojovému stupni. V určité fázi je organismus dítěte citlivý k určitým podnětům konkrétního druhu, na základě kterých by se měly rozvíjet dané oblasti. Montessori školek a škol je po celé České republice okolo 130.
 
·         Další alternativou k výuce v klasické základní škole je Waldorfská pedagogika. Ve waldorfských školách se klasické předměty vyučují v tzv. epochách. Epocha je vyučovací blok, který se dělí na část rytmickou, vyučovací a vyprávěcí. Děti jsou kromě klasických předmětů vzdělávány i v nejrůznějších uměleckých a rukodělných činnostech. Škol a zařízení pracujících dle principů waldorfské pedagogiky je u nás přes 50.
 
·         Novým a rozvíjejícím se konceptem jsou tzv. Scio školy. Ty ve výuce kombinují různé vzdělávací přístupy. Děti zde nejsou rozděleny do klasických tříd dle věku, ale tvoří tzv. koleje. Zde jsou dohromady děti ve věkově smíšených skupinách. Učí se základním předmětům jako je matematika, český jazyk, anglický jazyk ad.

Ostatní předměty jsou vyučovány formou projektů. V nich se prolínají poznatky z několika oborů. Děti nemají třídního učitele, ale průvodce, který je provází na cestě za poznáním. Výuka ve Scioškole je orientována na budoucnost. Průvodce je žákovi partnerem a buduje s ním vztah. Dítě tak má možnost se individuálně projevit a je podporována jeho motivace k učení. Scioškoly jsou prozatím 4. Dvě v Praze, jedna v Brně a jedna v Olomouci.
 
Alternativních škol je celá řada. Jejich společným jmenovatelem je to, že kladou důraz na svobodný vývoj dítěte a přirozenou touhu po poznávání světa. Děti jsou ve skupinách v menším počtu, než jak tomu je v klasické třídě. Učitel tak má více prostoru pro individuální práci s každým žákem.
Některé školy jsou více zaměřené na pracovní činnosti, jiné zase na všeobecné vzdělání. Nutno podotknout, že tyto školy jsou soukromé a rodiče vzdělávání dítěte z velké části hradí sami formou školného.
 
Potřeba flexibilně reagovat na měnící se svět je vysoká a vzdělání nám to může usnadnit. Proto dobře zvažte, jaký postoj ke vzdělávání zaujímáte a dle toho zvolte tu správnou školu pro vaše děti.